Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân

ANTĐ

ANTD.VN - Bốn dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng được công bố toàn văn, xin ý kiến nhân dân. Đây có thể xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi người dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong việc xây dựng đường hướng cho phát triển đất nước giai đoạn 5 đến 10 năm tới. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có nêu: “Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng”. Đây vừa là sự kế thừa, vừa là bước phát triển chủ trương tăng cường xây dựng Đảng về chính trị của Đại hội 12.