Chính trị - Xã hội

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025:

Giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và chế độ

Minh Trí

ANTD.VN - Ngày 19-11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng hơn 500 đại biểu bao gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Khóa XII, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang...

Giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và chế độ ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Qua Báo cáo của Bộ Chính trị, Báo cáo của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các cơ quan tham mưu, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị, nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và đất nước năm 2020, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ miền Trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, hành động quyết liệt, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra.

Điểm nổi bật của các báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ các địa phương lần này là đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần tự phê bình và phê bình, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cơ bản khắc phục được tình trạng chỉ thích nói ưu điểm, ít dám nói khuyết điểm. Việc thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của các cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Công tác nhân sự đại hội chú ý phát huy dân chủ, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu đã cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền cục bộ địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua. Công tác lãnh đạo, kiểm tra thực hiện của một số cấp ủy chưa sâu sát, chưa giải quyết kịp thời một số vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện. Báo cáo chính trị của một số cấp ủy tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy cũng chưa nhìn thẳng vào sự thật, chưa dám chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Nhiều nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội; phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này; trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và chế độ ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Làm đúng tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ 5 việc cần tập trung làm tốt trong thời gian tới. Cụ thể là các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, đồng thời là cơ sở để cho các nhiệm kỳ tiếp theo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo, kế thừa, phát triển để làm công việc này ngày một tốt hơn.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện Đại hội; phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, những kinh nghiệm, bài học quý giá đã rút ra được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, kết quả của Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này, tinh thần trách nhiệm, niềm tin tưởng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và quân ta sẽ góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, bằng sự nêu gương của mình và kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, góp sức hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. “Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra những điều không đáng có, làm ảnh hưởng đến thành công của Đại hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin yêu và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng ta, chế độ ta” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

“Phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo. Phải luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm dù nó không mang gươm, mang súng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC