Bộ trưởng Tô Lâm: Trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen, không để tình trạng lộng hành

Ảnh / Infographic / Longform