Quốc hội chia sẻ với sự hy sinh mất mát của cán bộ chiến sỹ và nhân dân

Ảnh / Infographic / Longform