Thống nhất, đoàn kết, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Ảnh / Infographic / Longform