Công an Hà Nội vào “chiến dịch” cấp 6 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Ảnh / Infographic / Longform