Chính trị - Xã hội

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Hà Nội: Phải đảm bảo tính khả thi

Thành Nam
ANTD.VN - Về dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.
Công chức Hà Nội phải từng bước hình thành nếp ứng xử văn minh, thanh lịch

Công chức Hà Nội phải từng bước hình thành nếp ứng xử văn minh, thanh lịch

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 496-TB/TU truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, về “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí với dự thảo theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo; cần lưu ý về ngôn ngữ và cách diễn đạt, tránh trùng lặp; diễn đạt câu ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Về “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội”, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo theo hướng: Tên gọi là “Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô”; bố cục, nội dung cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, tạo sự thống nhất giữa hai bộ Quy tắc; ngôn ngữ và cách diễn đạt, vừa mang tính khái quát, vừa thể hiện rõ đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô; từng bước hình thành nếp ứng xử văn minh, thanh lịch của cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội, xứng đáng với truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến - Anh hùng.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định nội dung của hai bộ Quy tắc, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời, làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô khi triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức triển khai, Ban cán sự đảng UBND TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo theo dõi, tổng hợp ý kiến góp ý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hai bộ Quy tắc; định kỳ đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC