Chính trị - Xã hội

Xây dựng hình ảnh người Công an trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân

Phú Khánh

ANTĐ - Sáng 22-1-2016, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội làm việc tại Hội trường thảo luận về các văn kiện. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trình bày tham luận về chủ đề "Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước".

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian qua, công tác phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an nhân dân đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ... Những kết quả, thành tích trên đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quan tâm chỉ đạo, giám sát, quản lý có hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự thương yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào cả nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận sáng 22-1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận sáng 22-1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận sáng 22-1 Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an nhân dân ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Theo đó, Bộ Công an tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.   ​

Bên cạnh đó, Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC