Chính trị - Xã hội

Trình Bộ Chính trị thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc vào 20-7 tới đây.

Trình Bộ Chính trị thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 2/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2021.

Báo cáo về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý biên chế, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ này đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất.

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã có nhiều đổi mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; dự thảo Nghị định quy định về thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề xuất chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các Nghị định liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm.

Cũng theo báo cáo, các bộ, ngành đã tích cực rà soát, xây dựng phương án và đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ) và ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

Một số địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các quy định mới của Chính phủ như: Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, An Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, báo cáo của Bộ Nội vụ cũng thừa nhận còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, Bộ Nội vụ đánh giá một số bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành chưa kịp thời ban ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế chậm sửa đổi định mức học sinh/lớp, giáo viên/lớp tại các bậc học; định mức viên chức y tế/giường bệnh, viên chức y tế/dân số theo tinh thần Nghị quyết số 102/2020 của Chính phủ làm cơ sở để bố trí biên chế, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp bảo đảm khoa học, sát với thực tế.

Tại các địa phương, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đề ra do Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC