Pháp luật

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư

H.L
ANTD.VN - Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 14-5 quy định chi tiết về thẩm quyền cho khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời nêu rõ những cách công dân khai thác thông tin của mình trên cơ sở dữ liệu này.

Theo Nghị định 37/2021, Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương; tổ chức tín dụng; tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn quản lý khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã và tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định này khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quản lý quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định này khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư ảnh 1

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 14-5 quy định chi tiết về thẩm quyền cho khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cũng theo Nghị định 37/2021, công dân có thể khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng 4 hình thức: Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin; Thông qua dịch vụ nhắn tin; Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể khai thác thông tin trên CSDLQG về dân cư qua các cách: Kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 7 Nghị định 137/2015 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an; Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

Đối với tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an; Bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin; Theo phương thức khai thác khác do Bộ Công an hướng dẫn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC