Chính trị - Xã hội

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân

MH
ANTD.VN - Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, tại Hội nghị Công an toàn quốc diễn ra sáng 26-12, tại Hà Nội.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng CAND trong năm qua.

Đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh. CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người trung thành nhất với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình”;

Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện theo “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh đẹp của CAND Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem những hình ảnh về hoạt động, công tác của lực lượng Công an trong năm 2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem những hình ảnh về hoạt động, công tác của lực lượng Công an trong năm 2016

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAND, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với việc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn.

Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực đảm bảo ANTT theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm xin hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, với đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC