Chính trị - Xã hội

Năm 2021, tiếp tục thanh tra công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, cơ quan thanh tra và các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra việc quản lý, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ tại nhiều đơn vị.

Theo kế hoạch, năm 2021, Bộ Nội sẽ vụ chủ trì, tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành các nội dung gồm: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm viên chức quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ còn tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại các tỉnh/thành phố, Thanh tra Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra công tác quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị, như: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự kiến, năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh: Quảng Nam, Kiên Giang, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Điện Biên.

Theo Bộ Nội vụ, mục đích của hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Nội vụ yêu cầu Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC