Chính trị - Xã hội

Lấy ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

P.V
ANTD.VN - Ngày 13-1, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ www.mps.gov.vn đã chính thức đăng tải Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo được Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan ban hành ngày 12-1.

Ngày 29-7-2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 28-12-2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2001 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh năm 2000 đến nay đã bộc lộ những hạn chế, bất cập với yêu cầu thực tiễn đặt ra, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết. Căn cứ vào những yêu cầu trên, ngày  12-1-2017, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan ban hành Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Dự thảo gồm 5 Chương, 38 Điều quy định về bí mật Nhà nước, bảo vệ bí mật Nhà nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ bí mật Nhà nước. Luật này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC