Đời sống

Khơi nguồn sáng tạo, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ biên cương văn hoá

An Nhiên
ANTD.VN - Sáng nay 11/5, Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.
Khơi nguồn sáng tạo, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ biên cương văn hoá ảnh 1

Tại hội thảo, Ban tổ chức cho biết, hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang là điều kiện, động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, các sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay đã mang đến những thách thức cho sự phát triển của văn hóa như: sự tụt hậu về văn hóa so với tốc độ phát triển kinh tế, sự chệch hướng về phát triển văn hóa; xu hướng phản văn hoá, văn hoá ngoại lai và sự “xâm lăng mềm” về văn hóa từ bên ngoài, đang ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là đối với thế thế hệ trẻ.

Văn hóa trở thành một trong những mũi nhọn chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để vừa phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới, phát triển các sản phẩm văn hóa xuyên quốc gia mang thương hiệu Việt Nam; vừa nhận thức đúng và hành động đúng để góp phần bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021; thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, phát triển và chấn hưng văn hóa Việt Nam, bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo về nền văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 60 tham luận của đại biểu. Các tham luận đều được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, tổng kết từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn hoá.

Nội dung tham luận tập trung trên 2 nhóm vấn đề chính gồm nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, các tham luận cũng phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC