Đời sống

Hôm nay (15-8), hàng loạt quy định mới về lương công chức, giáo dục có hiệu lực

H.L
ANTD.VN - Thay đổi quy định về nâng bậc lương cho công chức, viên chức, nới lỏng điều kiện trở thành Tiến sĩ, 5 nội dung đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ chi…cùng nhiều quy định mới quan trọng chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 15-8.

Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, từ 15-8, bổ sung thêm 1 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thông tư cũng thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên. Theo đó, cán bộ, công chức được nâng bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng các điều kiện: Đủ thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh; Đạt đủ hai tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương.

Hôm nay (15-8), hàng loạt quy định mới về lương công chức, giáo dục có hiệu lực ảnh 1

Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có nhiều quy định mới liên quan đến nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ cũng có hiệu lực từ 15-8.

Theo Thông tư này, việc đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn được tổ chức khi nghiên cứu sinh đáp ứng đủ những yêu cầu sau và yêu cầu bổ sung của cơ sở đào tạo đối với từng chương trình đào tạo (nếu có): Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ; Có bản thảo luận án tiến sĩ được người hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn đồng ý đề xuất được đánh giá ở đơn vị chuyên môn…

Quy chế mới đã bổ sung việc chấp nhận các sách chuyên khảo, công bố tại các tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo tiêu chuẩn đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính.

Ngoài ra, Quy chế này không còn yêu cầu công bố các bài báo, báo cáo khoa học xuất bản trong danh mục ISI/Scopus hoặc bài đăng ở hội thảo quốc tế là điều kiện bắt buộc để tốt nghiệp đối với nghiên cứu sinh.

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Điều 20 Nghị định này đã nêu 5 nội dung đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ chi gồm: Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương; Chi tiền thưởng: Thực hiện theo chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập còn được tự chủ trong chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý (tối đa không vượt quá mức chi quy định) và các khoản chi khác (nếu có).

Theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ 15-8 bổ sung 3 trường hợp Công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận, gồm:

Công ty có gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bổ sung mới); Công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật (bổ sung mới); Công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập (bổ sung mới)…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC