Chính trị - Xã hội

Hà Nội chấm điểm cải cách hành chính quận huyện, sở ngành năm 2021 thế nào?

Phú Khánh
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 4512/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 có 8 thành viên, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội đồng. Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan Thường trực Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; thẩm định điểm tự chấm của các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, hội đồng cũng sẽ xem xét kết quả điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã; trình UBND TP phê duyệt và công bố chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nội dung công việc tại Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Kết quả thẩm định có giá trị khi có trên 50% số thành viên Hội đồng dự họp (hoặc được hỏi ý kiến) tán thành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC