Bộ Tài chính cắt giảm 2.800 đầu mối, tinh giản gần 3.500 biên chế

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2013 đến cuối năm 2017 đã cắt giảm gần 2.800 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương. Bộ cũng đã cắt giảm 3.491 biên chế (bằng 4,7%) kể từ năm 2015.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2013 đến cuối năm 2017, đã cắt giảm gần 2.800 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.

Trong đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước cắt giảm hơn 2.000 đầu mối đơn vị; Tổng cục Thuế cắt giảm 700 đầu mối (cấp tổ, đội thuộc chi cục); Tổng cục Hải quan giảm được 13 đầu mối cấp phòng thuộc vụ thuộc tổng cục, giảm 37 phòng và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 10-NQ/CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ, trong  6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm 293 đầu mối, trong đó cấp tổ (đội) giảm 246; cấp chi cục và tương đương giảm 44, cấp phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp của Bộ giảm 3 đầu mối.

Đến năm 2021, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 10% biên chế so với 2015

Đối với công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức, để đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015, Bộ Tài chính đã cắt giảm 3.491 biên chế (bằng 4,7%).

Riêng với những công chức dôi dư do sắp xếp bộ máy, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng còn hạn chế năng lực, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát để tinh giản biên chế khoảng 600 trường hợp (đạt 112% kế hoạch đề ra, tính đến hết năm 2018).

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong quý III/2018, Bộ sẽ trình cấp có thẩm quyền dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Thuế; thực hiện cơ cấu lại cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và dự trữ nhà nước cấp chi cục hoạt động theo khu vực, đảm bảo tương xứng giữa nguồn lực đầu tư với hiệu quả quản lý và phù hợp với quá trình cải cách, hiện đại hóa.

Trong đó, đối với hệ thống thuế sẽ thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục).

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ phù hợp với quy hoạch mạng lưới theo ngành, lĩnh vực trên nguyên tắc tập trung đầu mối, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh, giao quyền tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới cách thức quản trị, hạn chế sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

Về tinh giản biên chế, theo kế hoạch từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ Tài chính sẽ thực hiện cắt giảm tối thiểu 1,77% biên chế được giao để đảm bảo giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015.

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top