Chính trị - Xã hội

Bình quân mỗi Sở LĐ-TB&XH có không quá 3 Phó Giám đốc

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành LĐ-TB&XH.
Bình quân mỗi Sở LĐ-TB&XH có không quá 3 Phó Giám đốc ảnh 1

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Theo dự thảo, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành LĐ-TB&XH gồm 4 nhóm, cụ thể: vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành LĐ-TB&XH; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch, đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác); vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH được dự thảo đề xuất cụ thể như sau, với vụ thuộc Bộ không có cấp phòng trực thuộc: 1 biên chế công chức vụ trưởng; không quá 3 biên chế công chức phó vụ trưởng; công chức tham mưu, giúp việc. Định biên bảo đảm tổng số biên chế công chức của vụ đạt tối thiểu 15 biên chế công chức (tính bao gồm cả số lượng vụ trưởng, phó vụ trưởng).

Vụ thuộc Bộ có cấp phòng trực thuộc, có 1 biên chế công chức vụ trưởng, không quá 3 biên chế công chức phó vụ trưởng.

Phòng thuộc vụ có 1 biên chế công chức trưởng phòng thuộc vụ; phòng thuộc vụ có từ 7-9 biên chế công chức được bố trí 1 biên chế công chức cấp phó; có từ 10-15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 biên chế công chức cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 biên chế công chức cấp phó;

Định mức biên chế công chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về LĐ-TB&XH (cấp sở) được đề xuất như sau: 1 biên chế công chức giám đốc sở; bình quân mỗi sở có không quá 3 biên chế công chức phó giám đốc.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định chi tiết biên chế công chức đối với các phòng thuộc Sở LĐ-TB&XH các địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC