Rao vặt

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

ANTD.VN - I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua  

1.   Họ và tên:  Phạm Mạnh Cường

2. Ngày sinh: 23/02/1977

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 026077000714. Cấp ngày: 05/10/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Căn hộ 2307 – Tòa nhà Diamond Flower – Lô đất C1- Khu THNC – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – Tp. Hà Nội

4. Điện thoại:

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1.Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 850.700 cổ phần; tỷ lệ: 28,97% VĐL

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Để sở hữu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC