Đời sống

Tăng số người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt lên 50% trong 2021

Phạm Phương

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Tăng số người nhận lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt lên 50% trong 2021 ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử trong năm 2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-BHXH nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và bảo hiểm xã hội”.

Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của ngành và triển khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các tổ chức, đơn vị liên quan;

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sẽ quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành; cụ thể hóa thành các đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội, (đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC