Pháp luật

Nhiều chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 8-2021

H.L
ANTD.VN - Quy định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học, đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, thời gian và nới điều kiện để trở thành tiến sỹ… là những quy định quan trọng về giáo dục sắp có hiệu lực thi hành.

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 7-8 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nếu như theo quy định hiện hành, có 3 tiêu chí (kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm) để đánh giá chuẩn đầu ra thì theo Thông tư 17, chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp.

Cụ thể, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học được quy định như sau:

Phải rõ ràng và thiết thực, thể hiện kết quả học tập mà người tốt nghiệp cần đạt được về hiểu biết chung và năng lực cốt lõi ở trình độ đào tạo; Phải nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo; Phải chỉ rõ bậc trình độ cụ thể và đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết…

Phải bảo đảm tính liên thông với chuẩn đầu vào của trình độ đào tạo cao hơn (nếu có), đồng thời tạo cơ hội liên thông ngang giữa các chương trình cùng trình độ đào tạo; Phải đảm bảo tính khả thi…

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp. Theo đó, từ 22-8, đối với trình độ trung cấp là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên; Đối với trình độ cao đẳng là người có Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, người có Bằng tốt nghiệp Trung cấp và có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy Chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân, Công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện theo quy định sẽ được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng…

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đã nới điều kiện để trở thành tiến sỹ. Theo đó, từ 15-8, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn. Cụ thể, Quy chế mới đã chấp nhận cả các sách chuyên khảo, các công bố tại tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính.

Trong khi trước đây, chỉ công nhận các bài báo, cáo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí nước ngoài.

Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh được nhận 1 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được cộng nhận bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao cũng có thể được chấp nhận…

Ngoài nội dung trên, Thông tư 18 còn quy định cụ thể về thời gian và hình thức đào tạo. Theo đó, thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 3 năm (36 tháng) đến 4 năm (48 tháng) do cơ sở đào tạo quyết định, bảo đảm phần lớn nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian này…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC