Chính trị - Xã hội

Kiểm soát chặt, ngăn chặn đối tác "thổi giá" khi liên doanh, liên kết

An Nhiên

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5414/UBND-KT về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

UBND thành phố Hà Nội cho biết , mới đây, Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị thực hiện sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định, tránh thất thoát tài sản công.

Để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản nhà nước, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quán triệt và thực hiện thực hiện nghiêm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng các quy định pháp luật, các chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính về lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và các đơn vị cần rà soát các trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phát sinh trước ngày 1/1/2018, để xử lý chuyển tiếp theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1/1/2018, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập thành đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Việc xác định giá trị tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng "thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả...

Trên cơ sở kết quả rà soát, chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật. Nộp toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc sử dụng tài sản công không đúng quy định pháp luật.

Thanh tra thành phố, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC