Kinh doanh

Giảm tiền thuê đất nếu bị thiệt hại do thiên tai

Hùng Anh
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Theo đó, ngoài một số đối tượng được quy định cụ thể, việc giảm tiền thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại sẽ được xem xét giảm tiền thuê đất. Cụ thể, thiệt hại dưới 40% sản lượng, được xét giảm tiền thuê đất theo tỷ lệ % tương ứng với tỷ lệ %  thiệt hại. Nếu thiệt hại từ 40% sản lượng trở lên, được xét miễn tiền thuê đất đối với năm bị thiệt hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC