Chính trị - Xã hội

Đại hội XIII - Dấu mốc mới trong quá trình phát triển đất nước

Hoàng Hà
ANTD.VN - Việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đại hội XIII - Dấu mốc mới trong quá trình phát triển đất nước ảnh 1

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc mới trong sự phát triển của đất nước ta

Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay

Có thể nói mọi công tác chuẩn bị đến nay đã hoàn tất để sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng ta.

Cùng với diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị-an ninh thế giới, nền kinh tế và thương mại toàn cầu năm qua suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corana (Covid-19) gây ra, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt khoảng 6% trong 5 năm qua, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Quan trọng không kém là chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô vẫn ổn định khá vững chắc; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng cao…

Những thành quả kinh tế đã giúp đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ giảm từ 58% vào năm 1993 xuống còn 9,88% vào năm 2016 và tiếp tục giảm mạnh xuống còn dưới 3% vào năm 2020. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, năm 2020, với sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ cùng sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; hoàn thành “nhiệm vụ kép” của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Những thành tựu to lớn đạt được có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp. Cùng với đó là sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá về những thành tựu thời gian qua, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Theo nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chung sức đồng lòng tiến hành thật tốt Đại hội XIII

Những thành tựu to lớn ấy giúp chúng ta có thêm niềm tin, niềm phấn khởi và tự hào để hướng tới tương lai phát triển tươi sáng hơn. Những đường lối, chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng nhất để dẫn dắt đất nước ta vào giai đoạn phát triển mới sẽ được xem xét, hoạch định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Từ đó, Đại hội XIII đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Vì vậy, Đại hội XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đảng ta đã xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước trong tương lai trước mắt và tầm nhìn xa tới giữa thế kỷ này. Trong đó, đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng xem xét, đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC