Chính trị - Xã hội

Bộ, tỉnh, quốc gia được đánh giá mức độ chuyển đổi số theo tiêu chí mới

Vân Hằng
ANTD.VN -  Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia sẽ được tính với thang điểm 1.000.
Bộ, tỉnh, quốc gia được đánh giá mức độ chuyển đổi số theo tiêu chí mới ảnh 1

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa phê duyệt đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia - DTI).

Theo đề án mới, DTI gồm 3 cấp bộ, tỉnh, quốc gia với thang điểm 1.000. Trong đó, DTI cấp bộ đánh giá chung mức độ chuyển đổi số của bộ, phù hợp với đặc điểm mỗi bộ phụ trách các lĩnh vực khác nhau. DTI cấp bộ gồm thông tin chung (cung cấp các thông tin tổng quan về bộ nhưng không dùng để đánh giá) và chỉ số đánh giá với 6 chỉ số chính, 70 chỉ số thành phần. DTI cấp bộ gồm 6 chỉ số chính, gồm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động.

DTI cấp tỉnh được cấp trúc theo 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gồm thông tin chung và chỉ số đánh giá với 9 chỉ số chính, 98 chỉ số thành phần.

DTI cấp quốc gia bao gồm 24 chỉ số. Các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, đồng thời tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng trong các đánh giá quốc tế.

Quyết định này thay thế cho Quyết định 1726 ngày 12-10-2020 của Bộ TT-TT phê duyệt bộ chỉ số DTI cấp bộ, tỉnh, quốc gia.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC