Đời sống

2,2 triệu người sử dụng thẻ chi trả thay phiếu lĩnh lương hưu trên cả nước

Phạm Phương

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai thẻ chi trả thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên phạm vi toàn quốc.

2,2 triệu người sử dụng thẻ chi trả thay phiếu lĩnh lương hưu trên cả nước ảnh 1

Cả nước 2,2 triệu người sử dụng thẻ chi trả thay phiếu lĩnh lương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Đề cập đến những kết quả trong công tác cải cách hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện cải cách hành chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như: tăng cường xử lý các hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tích hợp thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh giao dịch điện tử, truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Về chi trả qua hệ thống bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai thẻ chi trả thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên phạm vi toàn quốc.

Hiện tại, thẻ chi trả đã được triển khai tại 63/63 tỉnh thành phố, số người hưởng được chi qua thẻ chi trả trên cả nước khoảng 2,2 triệu người (chiếm khoảng 88% tổng số người hưởng các chế độ hàng tháng bằng tiền mặt).

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại từ năm 2020 đến năm 2025 theo đó đã xây dựng mục tiêu, lộ trình cụ thể.

Kết quả, ước đến hết năm 2020, có khoảng 42% số người hưởng và 39% số tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trong toàn quốc chi trả qua tài khoản cá nhân. Đối với khu vực đô thị, có khoảng 48% số người hưởng và 45% số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 241/QĐ-TTg (năm 2020 đạt 20% số tiền chi).

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản. Đến nay, toàn bộ văn bản đến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều được số hóa, xác thực chữ ký số cơ quan trên văn bản và gửi cho các đơn vị liên quan trên phần mềm quản lý văn bản trong phạm vi toàn Ngành; đối với văn bản đi, tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số cá nhân và chữ ký số cơ quan trong quá trình soạn thảo, trình ký và ký phát hành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (trừ một số trường hợp bắt buộc sử dụng văn bản giấy)

Hiện tại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai 19 dịch công trực tuyến cấp độ 3,4 trong đó có 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (chiếm tỉ lệ 33,3%), 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt tỉ lệ 66,7%). Tích hợp và thực hiện 15 dịch vụ công của trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT thực hiện giao dịch điện tử và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động nhất là viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC