Chính trị - Xã hội

Xây dựng Nghị định về Quản lý chất thải và phế liệu

Hùng Anh
ANTĐ - Để kịp thời xây dựng những nội dung hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2014, Bộ Tài Nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường khẩn trương xây dựng các Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có xây dựng “Nghị định về Quản lý chất thải và Phế liệu”.

Góp ý vào Dự thảo Nghị định, bà Nguyễn Ngọc Lý - Chủ tịch Liên minh Vận động chính sách ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm đã chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế, đồng thời khuyến nghị: “Nên thành lập các tổ giám sát nhân dân trong cơ cấu Mặt trận tổ quốc tại địa phương thực hiện nhiệm vụ giám sát xả thải và giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan bảo vệ môi trường”. 

Theo các chuyên gia, Dự thảo cần nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung như, quy định về việc đấu nối nước thải của các cơ sở sản xuất vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; quy định về việc lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải liên tục, tự động....

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC