Chính trị - Xã hội

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

ANTD.VN - Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030...

(Tiếp theo)

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới ảnh 1

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Công an

a) Chịu trách nhiệm thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Chương trình; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa xã hội, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ngành về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế bảo vệ, khuyến khích, động viên người tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trong công tác phòng, chống tội phạm, luôn nỗ lực hành động vì mục đích chung.

c) Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ phạm tội.

d) Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Trước mắt, tập trung triển khai các phương án nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản... lợi dụng hoạt động khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai; tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

đ) Tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

e) Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Trước mắt, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; nâng cao năng lực cho cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân.

g) Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

h) Tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, nhất là với những nước có chung đường biên giới, những nước có đông người Việt Nam cư trú.

2. Bộ Quốc phòng

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, biển, hải đảo và các khu vực, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

b) Thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, trên biển giai đoạn 2021 - 2025.

3. Bộ Tư pháp

a) Tham mưu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo bằng các hình thức phù hợp.

b) Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

c) Thực hiện cải cách, hiện đại hóa nền tư pháp, các nhiệm vụ, đề án cải cách tư pháp thuộc chức năng nhiệm vụ được giao; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám định tư pháp.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong các cơ sở giáo dục.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 - 2025.

5. Bộ Công Thương

a) Thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Kiểm tra xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, kinh doanh đa cấp trái phép, cạnh tranh không lành mạnh...

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đồ án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025.

6. Bộ Giao thông vận tải

a) Phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, mất an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật.

b) Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Bộ Xây dựng

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng để chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 - 2025.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Tăng cường phối hợp, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Phối hợp quản lý hiệu quả thông tin trên không gian mạng, kịp thời tuyên truyền, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet giai đoạn 2021 -2025.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, công tác quản lý, tổ chức lễ hội, quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động quảng cáo, kinh doanh du lịch, kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao, quản lý di tích, di sản.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục thực hiện Đồ án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 -2025.

10. Bộ Y tế

a) Phối hợp với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

b) Tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế giai đoạn 2021 - 2025.

11. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm; đề xuất phương án củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm, phát huy cơ chế phối hợp giữa các ngành.

b) Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, thiết thực nhằm bảo vệ, khuyến khích, động viên người tham gia phát hiện tố giác tội phạm; cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trong công tác phòng, chống tội phạm, luôn nỗ lực hành động vì mục đích chung.

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội; phòng ngừa nguy cơ phụ nữ, trẻ em trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, tệ nạn mại dâm, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay giải quyết việc làm đối với người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người sau cai nghiện ma túy và đối tượng yếu thế khác.

b) Thực hiện công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực giới, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bán dâm, người điều trị nghiện ma túy bằng phương pháp sử dụng Methadone, nạn nhân của các vụ mua bán người, người sau cai nghiện ma túy...

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Tổ chức nâng cao hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án theo quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tín dụng để phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động.

b) Tiếp tục thực hiện Đồ án phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và vấn đề sở hữu chéo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng giai đoạn 2021 -2025.

14. Bộ Tài chính

a) Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng thuộc lĩnh vực ngành quản lý, như: Tài chính, chứng khoán, xuất nhập khẩu; chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

b) Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách, chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ công tác phòng, chống tội phạm theo quy định.

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

16. Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi và định kỳ báo cáo về tình hình tội phạm ở nước ngoài có liên quan đến Việt Nam; phối hợp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và thông tin đối ngoại về chính sách, nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

17. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy... Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia phục vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

18. Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát, sỏi lòng sông, biển; các vi phạm về đất đai... không để khiếu kiện kéo dài, phức tạp về an ninh, trật tự.

19. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Quá trình thực hiện lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các đề án của Chương trình.

20. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch... để chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị tại địa phương. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn, các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý.

b) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

c) Hàng năm, đánh giá, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp xã để đáp ứng yêu cầu, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nảy sinh ngay từ đầu và tại cơ sở.

21. Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tăng cường giám sát, theo dõi hoạt động thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm; kiến nghị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

22. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Chính phủ trong việc điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh.

23. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Việt Nam):

a) Vận động, tuyên truyền nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

b) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm.

c) Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

d) Tiếp tục thực hiện Đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư giai đoạn 2021 - 2025.

đ) Lồng ghép các hoạt động phòng, chống tội phạm với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì, thực hiện, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh”.

IV. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Chương trình thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Chương trình này do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngoài ra được huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện Chương trình này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm xây dựng báo cáo tình hình, kết quả gửi đến Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Công an giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC