Tiếp tục ổn định thị trường vàng và ngoại hối

ANTĐ - Từ ngày 10-10, các tổ chức tín dụng không được cho vay vốn để mua vàng, trừ trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép.
Nhằm tiếp tục kiểm soát hoạt động cho vay đối với các nhu cầu vốn mua vàng cho vay có bảo đảm bằng vàng, góp phần ổn định thị trường vàng và ngoại hối, NHNN vừa ban hành Thông tư 33/2011/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Cụ thể, bổ sung điểm d khoản 5.6 Điều 5 của Thông tư 13 quy định hệ số rủi ro là 250% đối với các khoản cho vay được bảo đảm bằng vàng. Trước đó, chỉ có các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán, các khoản cho vay các công ty chứng khoán và các khoản cho vay nhằm mục đích kinh doanh bất động sản có hệ số rủi ro 250%.

Thông tư cũng quy định các nhu cầu vốn không được cho vay bao gồm nhu cầu vay vốn để mua vàng; trừ trường hợp được Thống đốc NHNN chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng, sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép của NHNN.