Đời sống

Thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã mới nhất

H.L
ANTD.VN - Quyết định  5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất - nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó quy định chi tiết về thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã.

Về điều kiện đăng ký tạm trú, Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Thời hạn tạm trú tối đa là 2 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020.

Theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, hồ sơ đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Hồ sơ đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

Với đối tượng đăng ký tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người); Văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm danh sách người tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Về thủ tục đăng ký tạm trú, công dân nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú theo 2 cách: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã; Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).Thời hạn giải quyết thủ tục là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Về kết quả thực hiện thủ tục hành chính, trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau khi đăng ký tạm trú thành công, công dân sẽ được cấp sổ tạm trú)

Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC