Rao vặt

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

ANTD.VN - I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên:  Nguyễn Thành Trung

2. Ngày sinh: 15/07/1977

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040077000270. Cấp ngày: 03/8/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

4. Địa chỉ:28 Phan Đình Giót, TDP11, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà nội

5. Điện thoại:

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 850.700 cổ phần; tỷ lệ: 28,97% VĐL

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Số lượng: 0 cổ phiếu; tỷ lệ: 0%

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Để sở hữu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC