Chính trị - Xã hội

Thời gian chờ làm thủ tục bảo hiểm xã hội sẽ chỉ còn 15 phút/ lượt giao dịch

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ngành. Giảm thời gian còn tối đa 15 phút/ lượt giao dịch vào năm 2025.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt ra 03 mục tiêu đến năm 2025.

Cụ thể, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/ 01 lượt giao dịch vào năm 2025;

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở;

100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ đề án.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội sẽ xây dựng Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành, giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, cơ quan này sẽ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, với sự nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ thủ tục hành chính của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) nay xuống còn 25 thủ tục.

Đặc biệt, với việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021 là bước đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC