Đời sống

Tập hợp trí tuệ để xây dựng Hiến pháp sửa đổi

Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Trung
ANTĐ - Việt Nam đã bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu trên mọi mặt của đời sống, vì thế việc sửa đổi Hiến pháp để tạo ra hành lang rộng mở cho quá trình phát triển của đất nước ta là điều cần thiết. Bản Hiến pháp sửa đổi cần tập hợp nguồn lực trí tuệ tham gia đóng góp, xây dựng nội dung cụ thể. 

Tôi mong muốn đó sẽ là bản Hiến pháp đạt được tiến bộ văn minh xã hội, đời sống dân chủ của mọi người dân Việt Nam nâng cao, tăng cường thực thi quyền lực của nhân dân, người dân có trách nhiệm với đất nước, chấp hành pháp luật. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC