Chính trị - Xã hội

Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

An Nhiên
ANTD.VN - Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nghiêm, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức chạy quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019.
Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Theo kế hoạch, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng, việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.
Đối với công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, cơ quan kiểm tra sẽ đánh giá việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá; thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại; trình tự, thủ tục đánh giá hàng năm; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái.

Về công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, nội dung tiến hành kiểm tra là việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với công tác bổ nhiệm: Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; trình tự, thủ tục bổ nhiệm...

Bộ Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đồng thời, thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiếm tra làm cơ sở để tổng họp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng bộ.

Việc kiểm tra công tác cán bộ trong đợt này nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Từ đó, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC