Chính trị - Xã hội

Sắp có văn bản hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức

An Nhiên

ANTD.VN - Theo kế hoạch, Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức; định mức biên chế công chức trong cơ quan tổ chức thuộc các bộ, ngành sẽ hoàn thành trong quý III/2022.

Sắp có văn bản hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức ảnh 1

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, cơ quan này đã xây dựng bảng phân công nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW kèm theo dự thảo.

Bảng phân công nhiệm vụ, xác định cụ thể nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật để thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đối với từng nhiệm vụ đã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, cấp trình và thời gian yêu cầu hoàn thành.

Liên quan đến thời gian ban hành các văn bản hướng dẫn xác định vị trí việc làm. Bộ Nội vụ đặt kế hoạch, hoàn thành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trong quý III/2022;

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo ngành, lĩnh vực hoàn thành trong quý IV/2022...

Bộ Nội vụ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC