Chính trị - Xã hội

“Những gì làm chưa tốt phải chỉ đích danh”

ANTĐ - Ngày 14-7, khi chủ trì cuộc họp về tình hình tổ chức triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Trong sơ kết cần làm rõ thêm những vấn đề lớn. Những gì thuộc nguyên tắc thị trường, những gì làm chưa tốt phải chỉ đích danh, chỉ cụ thể. Phải điểm mặt những gì chưa làm được theo nguyên tắc thị trường, những gì phải sửa, để thực sự là thị trường, thực sự là minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh. Nhất là vấn đề về giá, cái gì về giá chưa thực hiện theo thị trường phải tiến tới thực hiện giá thị trường. Việc phân bổ nguồn lực cũng phải phân bổ theo nguyên tắc thị trường”. 

Thủ tướng khẳng định “đã là kinh tế thị trường phải vận hành đầy đủ theo quy luật thị trường”. 

Bên cạnh đó, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với định hướng kinh tế thị trường, đây là vấn đề về xã hội, là vấn đề con người; quan điểm của Đảng ta hết sức đúng đắn là tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội, vì con người, lấy con người làm trung tâm; trong từng chính sách, từng dự án, từng bước phát triển phải đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

Theo TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC