Chính trị - Xã hội

Năm 2021, có bao nhiêu biên chế được hưởng lương ngân sách?

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, đến năm 2021, cả nước đã giảm được 10,01% biên chế công chức và 11,79% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015.

Năm 2021, có bao nhiêu biên chế được hưởng lương ngân sách? ảnh 1

Đến năm 2021, cả nước đã giảm được 10,01% biên chế công chức

Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề cập đến những kết quả và tồn tại hạn chế về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021.

Về kết quả, Bộ Nội vụ cho biết, đến năm 2021, cả nước đã giảm được 10,01% biên chế công chức và 11,79% biên chế viên chức so với năm 2015.

Cụ thể, tổng biên chế công chức từ Trung ương đến cấp huyện (không bao gồm cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Hội đặc thù) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021 là 247.344 biên chế (trong đó: Bộ, ngành Trung ương là 106.836 biên chế và địa phương là 140.508 biên chế), giảm 27.504 biên chế so với năm 2015, tương ứng giảm 10,01%.

Tổng biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Bộ Nội vụ thẩm định) năm 2021 là 1.787.031 người (trong đó: Bộ, ngành Trung ương là 116.906 người và địa phương là 1.670.125 người), giảm 238.846 người so với năm 2015, tương ứng giảm 11,79%, trong đó: Bộ, ngành Trung ương giảm 42.701 người, tương ứng giảm 26,75%; địa phương giảm 196.145 người, tương ứng giảm 10,51%.

Như vậy, đến năm 2021 đã thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế so với năm 2015; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp, tinh giản biên chế đã yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng, giảm biên chế giai đoàn này còn thực hiện theo mức bình quân (tỷ lệ %) như nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương và số giảm biên chế chủ yếu được tính vào số biên chế chưa sử dụng so với số được giao; đồng thời chưa thực sự gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc quản lý, sử dụng biên chế ở các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể như, sử dụng biên chế chưa đúng với quy định của pháp luật, cụ thể là một số Bộ, ngành, địa phương sử dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa sử dụng hết số biên chế được giao nhưng vẫn đề nghị bổ sung nhất là biên chế viên chức giáo dục...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC