Chính trị - Xã hội

Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Luân chuyển cán bộ thận trọng, đảm bảo đúng quy trình

ANTĐ -  Theo Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ được tập trung chỉ đạo và triển khai ngày càng quyết liệt, sâu rộng, chủ động và có tính khả thi cao theo hướng “động” và “mở”.

Đến nay, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Nghị quyết 42, Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 52/61 bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2016, 48/61 đơn vị hoàn thành, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021. 

Trên cơ sở tổng kết của các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, Bộ Chính trị ban hành thông báo kết luận số 146-TB/TW về việc tiếp tục thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh phó bí thư và phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đang tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ, gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố không phải là người địa phương và kết hợp với việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ diện Trung ương quản lý nhằm thực hiện một bước việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành thận trọng, chu đáo đảm bảo quy trình, tránh những kẽ hở để xảy ra tiêu cực trong công tác này. 

Theo TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC