Bất chấp giao dịch lô lẻ, T+2, thanh khoản thị trường chứng khoán vẫn rất thấp trong tháng 9