Chính trị - Xã hội

Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19.
Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất ảnh 1

Người lao động làm thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách lao động theo Chương IV, Chương V, Chương X thuộc Quyết định số 23; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Đơn vị sử dụng lao động lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị: Quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị và hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ bảo hiểm xã hội đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23.

Trình giám đốc ban hành quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

Thời hạn giải quyết: Không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Xác nhận danh sách người lao động nghỉ việc không lương

Đơn vị sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình giám đốc xác nhận. Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thời hạn giải quyết không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ...

Để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC