Đời sống

Hướng dẫn mới nhất về bảo vệ việc làm cho người tố cáo

L.H
ANTD.VN - Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định cụ thể hơn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động...

Thông tư 09 đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8. Theo đó, từ 1-11, trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ, bên cạnh việc có ý kiến bằng văn bản với doanh nghiệp thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động phải báo cáo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Như vậy, Thông tư mới không còn yêu cầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động phải báo cáo với công đoàn cấp trên trực tiếp như trước đây.

Trong khi đó, Điều 4 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH chỉ quy định, khi có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Tố cáo, người tố cáo hoặc người giải quyết tố cáo có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Tố cáo.

Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người tố cáo phải có các nội dung chính quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Tố cáo và được thực hiện theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư..

Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm của người giải quyết tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Việc phát hành, xử lý, lưu trữ văn bản phải đảm bảo giữ bí mật thông tin về việc bảo vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Tố cáo.

Ngoài nội dung trên, Thông tư 09 cũng bãi bỏ các quy định về Quyết định, thay đổi, bổ sung và chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ (Điều 5); Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 6). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1-11-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC