Chính trị - Xã hội

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Hà Nội

HOÀNG TUẤN
ANTD.VN - Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đề ra những quan điểm, mục tiêu nhằm thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô

Để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, năm 2001, sau 25 năm đổi mới, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục ra Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ trong cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, kể cả những lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng.

Toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ TƯ của Bộ Chính trị, nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô Hà Nội ảnh 1

Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 các khóa XI, XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá; bảo đảm các cân đối lớn ngay cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, Hà Nội duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83%/năm; GRDP/người năm 2020 đạt 5.325 USD, gấp 2,3 lần năm 2010. Quy mô, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng lên một bước. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo Thủ đô nhờ vậy đã có nhiều thay đổi, ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Sự nghiệp văn hóa, xã hội; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của Hà Nội cũng có những chuyển biến rõ nét...

Phát huy cao độ truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến

Để mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”, ngày 5-5-2022, thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội - “Trái tim của cả nước”, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể, cấp thiết trong việc phải triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó tạo ra bước chuyển có tính đột phá nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Cùng với đó, Nghị quyết khẳng định, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội phát triển thực sự xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, “trái tim của cả nước”; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế… Bộ Chính trị cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành động lực thúc đẩy phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước. Nghị quyết cũng đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện để đưa Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô.

Tại Nghị quyết số 15, Bộ Chính trị đã đặt ra những mục tiêu quan trọng để Thủ đô Hà Nội phát triển xứng tầm với Thủ đô các nước trong khu vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội sẽ là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Từ những kết quả nổi bật và khá toàn diện mà Đảng bộ Thủ đô đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11, Thành ủy Hà Nội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, qua đó góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 15 mà Bộ Chính trị vừa ban hành. Đảng bộ Thủ đô quán triệt, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Xác định rõ Thủ đô Hà Nội là đại diện của quốc gia, là trái tim của cả nước, có vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế… Hà Nội nỗ lực phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để phát triển. Mục tiêu quan trọng mà Hà Nội đặt ra là đến năm 2030 sẽ đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; là trung tâm - động lực thúc đẩy và dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

Để sớm đưa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, qua đó xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là thành phố đáng sống của cả nước, khu vực và thế giới, thành phố sáng tạo, thành phố kết nối toàn cầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC