Chính trị - Xã hội

Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp "om" hồ sơ hành doanh nghiệp

Phú Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, cố tình “om” hồ sơ, thủ tục hành chính gây khó khăn cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các TTHC, văn bản báo cáo UBND Thành phố

Theo đó, UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc các Ban quản lý dự án Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản giải quyết thủ tục hành chính, quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án… trình UBND TP, lãnh đạo UBND Thành phố đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tuân thủ quy trình theo Quy chế làm việc của UBND Thành phố

Hồ sơ, tờ trình, dự thảo văn bản trình UBND TP phải tham mưu, phân tích kỹ các nội dung đề xuất; nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định; thẩm định, thẩm tra đầy đủ các bước theo quy định và pháp luật có liên quan. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề xuất, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản trình UBND TP.

Căn cứ văn bản các sở, ngành trình, sau khi UBND TP xem xét, chỉ đạo giải trình, bổ sung nội dung, cấp trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản, báo cáo UBND TP trong vòng 2 ngày làm việc. Văn phòng UBND TP dự thảo ngay thông báo, văn bản giải quyết công việc trong vòng 2 ngày sau khi có kết luận cuộc họp hoặc chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo UBND TP.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP, lãnh đạo UBND Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền phụ trách (bao gồm khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cấp phó thực hiện); quán triệt cấp ủy, đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả toàn bộ nội dung chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP đảm bảo chất lượng, tiến độ; đặc biệt, thường xuyên bám sát khối lượng công việc, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận liên quan thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ cấp trên giao, tuyệt đối không để chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng công việc chung của TP; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, cố tình “om” hồ sơ, thủ tục hành chính gây khó khăn cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ đẩy mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; dự thảo biên bản hành chính xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án TP, UBND các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nội dung công việc UBND TP giao.

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tính chất quan trọng và cấp bách của công việc, đề xuất Lãnh đạo UBND TP phê duyệt văn bản xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu theo quy định, đồng thời tổ chức thanh tra công vụ đối với tập thể, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC