Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Sẽ giảm hàng nghìn biên chế trong năm 2021

An Nhiên

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, Hà Nội tiếp tục giảm hàng nghìn biên chế công chức, viên chức trong năm 2021.

Hà Nội: Sẽ giảm hàng nghìn biên chế trong năm 2021 ảnh 1

Hà Nội sẽ giảm 115 biên chế công chức trong năm 2021

Theo tờ trình của UBND TP, năm 2021, Hà Nội tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế dựa trên Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Về biên chế công chức, Hà Nội sẽ thực hiện giảm đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của thành phố (giảm 115 biên chế công chức, tỷ lệ 1,43% so với năm 2020 và 1,3% so với năm 2015).

Nguyên tắc phân bổ, thực hiện giảm đều tỷ lệ % tinh giản theo số giao của Bộ Nội vụ nám 2021, có điều chỉnh ở một số sở ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao.

Cùng với giảm biên chế công chức, Hà Nội cũng sẽ thực hiện giảm hơn 6.000 biên chế viên chức so với năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, UBND TP Hà Nội báo cáo HĐND TP Hà Nội xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố như sau:

Biên chế hành chính là 9.003 biên chế, trong đó, biên chế công chức: 7.927 biên chế, giảm 115 biên chế so với năm 2020. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2021 tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu, giảm 361 chỉ tiêu so với năm 2020.

Biên chế sự nghiệp là 135.383 biên chế, trong đó, biên chế viên chức: 116.380 biên chế, giảm 6.385 biên chế so với năm 2020, gồm giảm trừ từ nguồn biên chế dự phòng còn chưa sử dụng: 2.585 biên chế;

Giảm do chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách (theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND Thành phố về nâng mức tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021): 30 đơn vị sự nghiệp với 1.913 biên chế. Giảm biên chế viên chức giáo dục khối mầm non: 734 biên chế do giảm 9.838 số học sinh.

Giảm biên chế viên chức tại các trường cao đẳng nghề: 201 biên chế do giảm 1.352 số học sinh, sinh viên; Giảm biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế theo chủ trương tinh giản biên chế (đảm bảo lũy kế giảm 10%): 256 biên chế; Giảm biên chế viên chức theo tỷ lệ tự chủ từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp y tế đã tự chủ một phàn chi thường xuyên: 696 biên chế...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC