Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Phòng ngừa tham nhũng ở các lĩnh vực nhạy cảm

Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai; sử dụng công sản...
Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính là giải pháp phòng ngừa quan trọng

Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính là giải pháp phòng ngừa quan trọng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Theo đó, UBND TP chỉ đạo phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng.

UBND TP cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai; sử dụng công sản... UBND TP cũng khuyến khích thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng chống tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC