Đời sống

Hà Nội đặt mục tiêu kéo giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em

An Nhiên
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021- 2025.
Hà Nội đặt mục tiêu kéo giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em ảnh 1

Theo kế hoạch, 5 năm tới, thành phố sẽ bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc xâm hại trẻ em được tiếp nhận phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 95% và 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; kiềm chế kéo giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu thường xuyên đánh giá, rà soát khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hệ thống pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành để kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có 6 nhóm nhiệm vụ; công tác phòng ngừa có 8 nhóm nhiệm vụ; công tác đấu tranh xử lý 4 nhóm; xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật 4 nhóm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trong tổ chức thực hiện, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép với nhiệm vụ được Chính phủ, UBND thành phố, Bộ Công an giao, hướng dẫn đơn vị theo ngành dọc triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công.

Công an thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an theo quy định…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC