Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Chấm điểm cải cách hành chính phải trung thực

Phương Mai
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chỉ đạo, việc đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan. Trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm…
Thành phố sẽ chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học về CCHC

Thành phố sẽ chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học về CCHC

Cụ thể, các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông phải thực hiện việc đánh giá, chấm điểm đối với tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do sở phụ trách.

Về việc phối hợp điều tra xã hội học, Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 8 đại biểu là Thường trực HĐND TP. Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn 100 doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) để phục vụ công tác điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ.

Mỗi sở, ngành chọn 3 lãnh đạo sở, ngành tham gia điều tra xã hội học. Mỗi quận, huyện chọn 3 lãnh đạo quận, huyện tham gia điều tra xã hội học; 3 đơn vị hành chính cấp xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém (trong đó tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học).

Các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND TP đánh giá, chấm điểm tổ chức triển khai việc đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, chứng minh, minh họa việc đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực đơn vị phụ trách; phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định (chậm nhất ngày 18-1-2017); kịp thời gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2016 thành phố ngay sau khi UBND TP ký phát hành; chủ động, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiêt khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC