Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Cải cách tiền lương, hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài

Phú Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động...

UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động như: tổ chức mạng lưới và nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là lao động có giá trị gia tăng thấp sang có giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 hướng tới hỗ trợ nâng cao năng suất lao động; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Năng suất lao động quốc gia”; Chiến lược quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thiết kế, sáng tạo và sản xuất Việt Nam;

Chiến lược khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân mở rộng thị trường khu vực và thế giới; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nghiên cứu Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025; Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2030; Đề án thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế chung của thế giới, ưu tiên đầu tư phát triền đào tạo một số ngành, nghề quan trọng, nhất là đối với những ngành, nghề có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Xây dựng quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục gắn với quy hoạch thành phố; nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo phát triển nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công); Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã đủ năng lực vận hành chính quyền điện tử...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC