Đời sống

Giao dịch mua bán với cổ phiếu chuyển sang diện kiểm soát có bị ảnh hưởng?

H.L
ANTD.VN - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ12-5 tới. Nhiều người đặt câu hỏi: Khi nào cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, điều này ảnh hưởng thế nào đến giao dịch mua bán cổ phiếu?

Theo điểm a, Khoản 1, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, “cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành”.

Cổ phiếu đưa vào diện kiểm soát có nghĩa là mã cổ phiếu được Sở Giao dịch Chứng khoán đưa vào diện kiểm soát, theo dõi về hoạt động của doanh nghiệp.

Về các trường hợp cổ phiếu bị kiểm soát, Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quyết định 85/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ:

Trường hợp 1: Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát khi vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp.

Trường hợp 2: Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát khi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp của công ty là số âm.

Trường hợp tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lợi nhuận sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lợi nhuận sau thuế căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trường hợp 3: Lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất. Với tổ chức niêm yết có công ty con hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp.

Trường hợp 4: Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 9 tháng trở lên;

Trường hợp 5: Sở Giao dịch Chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giao dịch mua bán với cổ phiếu chuyển sang diện kiểm soát có bị ảnh hưởng? ảnh 1

S lên xuống của thị trường chứng khoán luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư (ảnh minh hoạ)

Khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát thì Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ lên ký hiệu kiểm soát và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường.

Bên cạnh đó, cổ phiếu này sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch cho đến khi tổ chức niêm yết thực hiện công bố thông tin/ hoặc giải trình đầy đủ theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ trên giải trình của tổ chức niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ xem xét cho cổ phiếu niêm yết được giao dịch toàn thời gian trở lại. Thời gian hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu bị kiểm soát tối thiểu là 2 ngày giao dịch.

Như vậy, khi cổ phiếu đưa vào diện bị kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến quá trình mua bán, giá cổ phiếu bị định giá thấp. Điều đó dẫn đến hoạt động huy động vốn, hoạt động đầu tư sẽ bị hạn chế giao dịch, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra cổ phiếu bị kiểm soát cũng sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, gây trở ngại đối với hoạt động mua bán của các nhà đầu tư.

Bên cạnh các trường hợp cổ phiếu bị kiểm soát, pháp luật hiện hành cũng quy định cổ phiếu đưa ra khỏi diện kiểm soát khi: Doanh nghiệp khắc phục được hoàn toàn nguyên nhân căn cứ trên báo cáo tài chính quý/ bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm;

Công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế, hoặc chuyển sang diện cảnh báo khi công ty có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính quý/ bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC