Kinh doanh

Dừng xem xét dự án của doanh nghiệp nợ tiền thuê đất

Thành Nam
ANTĐ - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Quý Tiên vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo việc đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn. 

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội phải thống kê cụ thể, chi tiết các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, xong trước ngày 25-6-2016. Trên cơ sở đó, các sở, ngành liên quan làm việc với doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cố tình chây ỳ, UBND TP sẽ dừng xem xét đối với đề xuất của doanh nghiệp về đầu tư các dự án mới trên địa bàn thành phố. Thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các trường hơp cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài. 

5 tháng đầu năm 2016, thành phố đã thu được 14.102 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 11.799 tỷ đồng, tiền thuê đất 2.303 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC