Chính trị - Xã hội

Dự kiến thu phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhật Linh
ANTD.VN - Mức thu dự kiến là 1.000 đồng mỗi trường thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo thông tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân (trừ các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân) đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí theo quy định, gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện và xã.

Mức thu phí áp dụng chung là 1.000 đồng/trường thông tin đối với tất cả các trường hợp sau: Mức xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua Cổng dịch vụ công; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua Cổng dịch vụ công; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm và văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp.

Dự kiến thu phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư ảnh 1

Bộ Tài chính đề xuất thu phí khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trong đó, một trường thông tin là một thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định gồm 18 thông tin cơ bản (18 trường thông tin) theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020).

Ví dụ 1: Tổ chức hành nghề công chứng có đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền xác thực tối đa 18 trường thông tin của một công dân. Khi được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền đồng ý và cung cấp thông tin, tổ chức hành nghề công chứng phải nộp phí xác thực thông tin công dân là: 18 trường thông tin x 1.000 đồng/trường thông tin = 18.000 đồng.

Ví dụ 2: Tổ chức bảo hiểm thương mại có đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền khai thác kết quả 10 trường thông tin của một công dân. Khi được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền đồng ý và cung cấp thông tin, tổ chức bảo hiểm thương mại phải nộp phí khai thác kết quả thông tin là: 10 trường thông tin x 1.000 đồng/trường thông tin = 10.000 đồng.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định.

Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Nghị định số 120/2016/ NĐ-CP của Chính phủ và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC