Bệnh nhân ghép gan đầu tiên ở Việt Nam qua đời sau 17 năm