Chính trị - Xã hội

Điều chỉnh chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

An Nhiên

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định về chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ, đối tượng bồi dưỡng gồm: Công chức, viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương;

Người đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý mà tiêu chuẩn bổ nhiệm yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

Đối tượng quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được cấp có thẩm quyền cử đi học, bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

Khối lượng kiến thức Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp có 20 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án.(Trước đây, theo điểm a khoản 1 Mục IV Quyết định 1107/QĐ-BNV có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án).

Khối lượng kiến thức này được chia 3 phần. Trong đó, phần kiến thức chung, bao gồm 10 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo (trước đây, có 9 chuyên đề giảng dạy).

Phần những kỹ năng cơ bản, bao gồm 10 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ và 02 chuyên đề báo cáo (trước đây, có 5 chuyên đề giảng dạy). Ngoài ra, chương trình còn gồm những nội dung như nghiên cứu thực tế, viết đề án, khai giảng, bế giảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC